Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2012
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2012 2012


 

Uchwały Rady Gminy Jedlnia - Letnisko - rok 2012

 • UCHWAŁA Nr XXVII/148/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/147/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2013 rok. Uchwała budżetowa. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/146/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/145/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/144/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/143/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty (Uchwała nie została podjęta). Pobierz
 • UCHWAŁA Nr XXVII/142/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/141/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/140/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie:Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/138/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/137/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr XXVI/136/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siczki zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/176/2001 z dnia 28 września 2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 255, poz. 5453 z 2001r.) w sprawie zatwierdzenia zmian w planie ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Jedlnia-Letnisko, aktualizacja 1987-2000 na terenie sołectwa Siczki poprzez jego uchylenie. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/135/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXVI/134/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2014 z perspektywą do roku 2018 - aktualizacja wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XXVI/133/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko, 2/5 udziału w nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXVI/132/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Jedlnia-Letnisko. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXV/131/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała. Załącznik.
   
 • UCHWAŁA Nr XXV/130/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała
   
 • UCHWAŁA Nr XXV/129/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2012-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia.

 • UCHWAŁA Nr XXV/128/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr XXIV/127/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt. „Klucz do sukcesu”, w kontekście wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I–III szkół podstawowych: w Jedlni–Letnisko, Słupicy, Myśliszewicach, Natolinie i Gzowicach. Uchwała.

 

 • UCHWAŁA Nr XXIV/126/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
   
 • UCHWAŁA Nr XXIV/125/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2012-2022. Uchwała. Objaśnienia. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XXIV/124/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała.
   
 • UCHWAŁA Nr XXIII/123/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Jedlnia-Letnisko projektu pod nazwą: „Kropla zdrowia dla przedszkolaka- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Jedlnia- Letnisko” finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Uchwała.
   
 • UCHWAŁA Nr XXIII/122/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
   
 • UCHWAŁA Nr XXII/121/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadanie nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXII/120/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXII/119/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwała.
   
 • UCHWAŁA Nr XXII/118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Uchwała. Załącznik.
   
 • UCHWAŁA Nr XXII/117/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/71/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXII/115/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXII/114/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXII/113/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXII/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2011-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XXI/111/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Jedlnia-Letnisko/Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach projektu pod nazwą: „Szkoła przyjazna 50+” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXI/110/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXI/109/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXI/108/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jedlnia-Letnisko redaktorowi Andrzejowi Zalewskiemu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XX/107/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XX/106/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XX/105/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia - Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XX/104/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania zniżek w realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XX/103/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5. Uchwała. Załącznik: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XX/102/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku  w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko, nieruchomości będących własnością osoby fizycznej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XX/101/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Jedlnia-Letnisko wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała. Załącznik: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XX/100/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radom. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIX/99/2012 z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych. Uchwała. Załącznik. 
 • UCHWAŁA Nr XIX/98/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/97/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania diet sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. 
 • UCHWAŁA Nr XIX/96/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. 
 • UCHWAŁA Nr XIX/95/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/94/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/93/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. 
 • UCHWAŁA Nr XVIII/92/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Jedlnia-Letnisko/Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach projektu pod nazwą: "Nasza społeczność-mała ojczyzna" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3" Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji". Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/90/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/89/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/88/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/87/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/86/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/85/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XVII/84/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko, ul. Słoneczna 5 i Publicznego Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5 w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVII/83/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Nr XV/77/2011 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2011 roku. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3
 • UCHWAŁA Nr XVII/82/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2011-2022. Uchwała


data wytworzenia2012-01-18
data udostępnienia2012-01-18
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin911
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@