Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Aktualności  / Zamówienia publiczne  / Dostawy / Usługi
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dostawy / Usługi Dostawy / Usługi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn.: Udzielenie Gminie Jedlnia-Letnisko kredytu długoterminowego do wysokości 2 055 000 zł

Ogłoszenie nr 632811-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. 

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko: Udzielenie Gminie Jedlnia-Letnisko kredytu długoterminowego do wysokości 2 055 000 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43 , 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222. 
Adres strony internetowej (URL): www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia) 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.jedlnia.pl (Strona Główna > Ogłoszenia > Przetargi i zamówienia)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę wykonawca zobowiązany jest składać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko - Biuro Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 15.10.2018 roku, godz. 14:30.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Jedlnia-Letnisko kredytu długoterminowego do wysokości 2 055 000 zł 
Numer referencyjny: RIGP.271.20.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Jedlnia-Letnisko kredytu bankowego do wysokości 2 055 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 2 055 000 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na warunkach określonych w umowie kredytowej. 3. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2077.2017 ze zm.). 4. Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 roku. 5. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej. 6. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 7. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 8. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 28.12.2018 roku. 9. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 10. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 11. Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. 12. Zobowiązania zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. 13. Odsetki są naliczane od salda kredytu według kalendarza rzeczywistego stosując formułę 365(366)/365(366) 14. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 7 dni przed datą płatności odsetek w danym miesiącu. 15. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 16. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane na bieżąco w miesięcznych okresach obrachunkowych, za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, a płatne będą do piętnastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym: 16.1 jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu;. 17. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości wynikającej z rachunku kredytowego otwartego przez Wykonawcę. 18. Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi. 19. Zamawiający może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub raty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy najpóźniej 7 dni przed terminem spłaty, każda inna zmiana wymaga zgody Banku. Przy czym wydłużenie okresu kredytowania poza ostatni z terminów określonych w § 4 pkt 5 umowy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i zawarciu aneksu do umowy po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w Jedlin-Letnisko w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2018 roku, jeśli termin ten wykraczałby poza 31 grudnia 2024 rok. Bank dokona wydłużenia okresu kredytowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej. Zmiana wysokości i terminu spłaty kredytu/raty kredytu nie spowoduje w żadnym z lat okresu kredytowania przekroczenia aktualnie obowiązujących dopuszczalnych wskaźników zadłużenia/obsługi zadłużenia Zamawiającego. 20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 21. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 22. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 23. Kredyt zostanie spłacony do 31 grudnia 2024 roku. 24. Spłata kredytu nastąpi w poniższych terminach: Lp. Numer raty Data płatności Kwota 1 pierwsza rata 31 stycznia 2023 95 500,00 zł 2 druga rata 28 lutego 2023 95 500,00 zł 3 trzecia rata 31 marca 2023 95 500,00 zł 4 czwarta rata 30 kwietnia 2023 95 500,00 zł 5 piąta rata 31 maja 2023 95 500,00 zł 6 szósta rata 30 czerwca 2023 95 500,00 zł 7 siódma rata 31 lipca 2023 95 500,00 zł 8 ósma rata 31 sierpnia 2023 95 500,00 zł 9 dziewiąta rata 30 września 2023 95 500,00 zł 10 dziesiąta rata 31 października 2023 95 500,00 zł 11 jedenasta rata 30 listopada 2023 97 500,00 zł 12 dwunasta rata 31 grudnia 2023 97 500,00 zł 13 trzynasta rata 31 stycznia 2024 75 500,00 zł 14 czternasta rata 29 lutego 2024 75 500,00 zł 15 piętnasta rata 31 marca 2024 75 500,00 zł 16 szesnasta rata 30 kwietnia 2024 75 500,00 zł 17 siedemnasta rata 31 maja 2024 75 500,00 zł 18 osiemnasta rata 30 czerwca 2024 75 500,00 zł 19 dziewiętnasta rata 31 lipca 2024 75 500,00 zł 20 dwudziesta rata 31 sierpnia 2024 75 500,00 zł 21 dwudziesta pierwsza rata 30 września 2024 75 500,00 zł 22 dwudziesta druga rata 31 października 2024 75 500,00 zł 23 dwudziesta trzecia rata 30 listopada 2024 75 000,00 zł 24 dwudziesta czwarta rata 31 grudnia 2024 75 000,00 zł 25. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 26. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: 26.1 weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową; 26.2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty stanowiącej 2-krotność kwoty przyznanego kredytu. 27. Dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem stanowią: 27.1 weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową; 27.2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 28. Zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika Gminy na wekslu in blanco, deklaracji wekslowej oraz na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. 29. Dokumenty NIP, REGON, opinia o możliwości spłaty kredytu, zaświadczenie dotyczące wyboru Wójta Gminy oraz uchwała dot. powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy. 30. Zamawiający informuje, że sprawozdania budżetowe za 2017r potrzebne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego są zamieszczone na stronie internetowej gminy tj. www.jedlnia.biuletyn.net w biuletynie informacji publicznej. 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

66110000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2024-12-31 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2024-12-31


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (termin realizacji umowy): spłata do 31.12.2024 r.; termin wykorzystania kredytu: najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U.1876.2017 ze zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876), a w przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Załączniku 6 do SIWZ. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 3. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć: 3.1 zmniejszenia kwoty kredytu: a) wystąpienie siły wyższej b) dobra sytuacja finansowej Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym 3.2 okresu kredytowania: a) wystąpienie siły wyższej b) zagrożenie utraty płynności finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko c) wydłużenie okresu kredytowania poza termin 31 grudnia 2024 roku może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy oraz podjęciu uchwały przez Radę Gminy w Jedlni Letnisko w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2018 roku. Bank dokona wydłużenia okresu kredytowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej. 3.3 zmiany harmonogramu spłat kredytu: a) wystąpienie siły wyższej b) zmniejszenie kwoty kredytu wpływające na zmianę wysokości rat kredytu 4. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: ü na którą Strony nie miały wpływu ü przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy ü której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć ü której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 5. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-15, godzina: 14:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 października 2018 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna /p. 121/

 

Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7data wytworzenia2018-10-05
data udostępnienia2018-10-05
sporządzone przezReferat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin141
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@