Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2020
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2020 2020

 

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/170/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” dotyczącą ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/169/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr VI/53/2019 z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko i jednostek pomocniczych – sołectw. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - wzór wniosku.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Radom w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Uchwała. Załącznik - POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XXVII/164/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/163/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/162/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko wotum zaufania. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXVI/161/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Jedlnia-Letnisko na rok szkolny 2020/2021. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/160/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sicie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz określania granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Uchwała. Załącznik - Plan sieci publicznych szkół podstawowych.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/159/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/158/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/157/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/156/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/155/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko na 2019 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/154/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXV/153/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała. Załącznik - wzór deklaracji.
 • UCHWAŁA Nr XXV/152/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko – „Artura Tabora”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXV/151/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXV/150/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXV/149/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXIV/148/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w 2020 roku. Uchwała. Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w 2020r.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/146/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/145/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXIII/144/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i nieodpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu na uchwałę Nr XXV/158/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/142/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko”. Uchwała. Załączniki: Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko, Wniosek o przyznanie stypendium.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/141/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/140/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie rekrutacyjnego naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/139/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XLI/253/2017 z dnia 25.09.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/138/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLI/252/2017 z dnia 25 września 2017r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/137/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jedlnia-Letnisko lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia ulg. Uchwała. Załączniki: Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym, Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/136/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/135/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w zmieniająca uchwałą Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2022. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/134/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/133/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/131/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2020. Uchwała. Załącznik - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na 2020 rok.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/130/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXII/129/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu na uchwałę Nr LI/321/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/128/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu na uchwałę nr XXX/166/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłaty za korzystanie z nich. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/127/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXII/126/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XXII/125/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwała. Załącznik – Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór.
 • UCHWAŁA Nr XXII/124/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXI/123/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2020-2028. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXI/122/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.


data wytworzenia2020-01-27
data udostępnienia2020-01-27
sporządzone przezDąbrowski Piotr
opublikowane przezPiotr Dąbrowski
ilość odwiedzin322
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@