Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Świadczenie usługi dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2017'Ogłoszenie nr 361942 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Jedlnia-Letnisko: Świadczenie usługi dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko, krajowy numer identyfikacyjny 5374808596759, ul. ul. Radomska  43, 26630   Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 848 470, e-mail inwestycje@jedlnia.pl, faks 048 3848470 w. 222. 
Adres strony internetowej (URL): www.jedlnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.jedlnia.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.jedlnia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Ofertę wykonawca zobowiązany jest składać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: 
Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko - Biuro Obsługi Mieszkańca w terminie do dnia 16.12.2016 roku, godz. 10:00.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dowozu dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2017
Numer referencyjny: RIGP.271.24.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907).
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: • 4 autokarami min. 39 miejsc - jakimi dysponuje Wykonawca z informacjami na ich temat /kopie dowodów rejestracyjnych dołączyć do wykazu potencjału technicznego/. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (Załącznik nr 5). (W przypadku składania oferty na część I), • 1 pojazdem min. 25 miejsc przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wyposażonym w windę lub platformę - jakim dysponuje Wykonawca z informacjami na ich temat /kopie dowodów rejestracyjnych dołączyć do wykazu potencjału technicznego/. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń (Załącznik nr 5). (W przypadku składania oferty na część II), • osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia wraz z kserokopią uprawnień do realizacji przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 7), • posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę roczną o wartości brutto min. 100.000,00zł (sto tysięcy zł.) obejmującą przewóz osób. Ocena spełniania tego warunku na podstawie dołączonego do oferty wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 6).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyce;w, a o wpłacanie wadium oddzielnymi przelewami. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Ilość bezpłatnych kilometrów

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku gdyby ofer~, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1907). Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 pkt. 5.3.1 SIWZ. - wykaz dostaw lub usług wykonanych (Załącznik nr 6), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 pkt. 5.3.2 SIWZ. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (Załącznik nr 5) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 pkt. 5.3.2 SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7); Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 pkt. 5.3.2 SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I: w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Dla części II: w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pionkach Oddział w Jedlni-Letnisko Nr 90 9141 0005 0117 0107 2000 0030 Tytułem: Wadium w post. Nr RIGP 271.24.2016 Ze względów księgowych w postępowaniach podzielonych na części uprasza się nie o sumowanie wadi&oacutta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 120 /sala konferencyjna/ dnia 16.12.2016 roku, godz. 10.30.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Świadczenie usługi dowozu dzieci z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dotyczy dowozu uczniów w roku 2017 z obwodów : • PG w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko • PSP w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko • PSP w Natolinie Natolin 59, 26-613 Radom • ZSO w Myśliszewicach Myśliszewice 15, 26-630 Jedlnia-Letnisko • PSP w Słupicy Słupica 84, 26-630 Jedlnia-Letnisko 1. Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko wg harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego/ harmonogram zostanie opracowany z dyrektorami szkół : • PG w Jedlni-Letnisko • PSP w Jedlni-Letnisko • PSP w Natolinie • ZSO w Myśliszewicach • PSP w Słupicy 2. Przewidziana liczba uczniów przewożonych w roku szkolnym wynosi ok. 700 uczniów ( podana liczba uczniów może ulec zmianie) 3. Przewidziany łączny dzienny przebieg czterech autobusów o liczbie co najmniej 39 miejsc siedzących każdy, wynosi około 420 km. ( podana liczba może ulec zmianie) 4. Przewozy odbywają się tyko w dni nauki szkolnej i są realizowane na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 5. Przewozy uczniów realizowane są na następujących trasach: • Lasowice, Myśliszewice, ZSO Myśliszewice, • Groszowice, Antoniówka, Rajec Poduchowny, Groszowice ZSO Myśliszewice, • Piotrowice, Gzowice, ZSO Jedlnia-Letnisko, • Aleksandrów, Maryno, Słupica, Cudnów, ZSO Jedlnia-Letnisko, • Kolonka, Siczki, Antoniówka, Wrzosów, ZSO Jedlnia-Letnisko, • Rajec Szlachecki, Natolin, Sadków, ZSO Natolin, - Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko, - Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie, - Dowóz i odwóz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach, - Dowóz i odwóz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy, 6. Przewiduje się co najmniej jeden dowóz dziennie do każdej ze szkół oraz co najmniej po dwa odwozy dziennie z każdej ze szkół. 7. Obowiązkiem przewoźnika jest opieka nad przewożonymi dziećmi, z zagwarantowaniem im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowóz zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunów (po jednej osobie na każdy przejazd wykonujący dowóz i odwóz uczniów – funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu). 8. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić do wykonania usługi ilość taboru niezbędną do realizacji zamówienia / minimum 4 autobusy – 39 miejsc. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Ilość bezpłatnych kilometrów

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: II    Nazwa: Świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko na zajęcia szkolne oraz do specjalistycznych placówek oświatowych w roku 2017

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych (ok. 26 osób w tym 6 poruszających się na wózkach inwalidzkich) (z dysfunkcjami ruchu i dysfunkcjami umysłowymi) w roku 2017 do: • Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi „Nasza Szkoła”, ul. Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom • Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom • Publiczne Gimnazjum Nr 21 w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska 2, 26-600 Radom • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących, ul. Struga 86, 26-600 Radom • XI LO im. Stanisława Staszica ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Wernera 6 , 26-600 Radom • SOS dla Dzieci niewidomych i słabowidzących ul. Struga 86, 26-600 Radom • Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Słoneczna 5 , 26-630 Jedlnia-Letnisko • Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Leśna 3, 26-670 Pionki • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bp Jana Chrapka w Zespole Szkół Specjalnych ul. Armii Ludowej 1a, 26-600 Radom • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom • Szkoła Przysposabiająca do Pracy ul. Wośnicka 125 C, 26-600 Radom • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. śniadeckiego w Pionkach Przewozy będą dokonywane w okresie trwania roku szkolnego w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni dodatkowo wolnych od nauki w szkole. Usługa obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych pięć dni w tygodniu z miejsca zamieszkania tj. z Jedlni – Letnisko z ul. Słupickiej do Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Nasza Szkoła”; z Antoniówki do Zespołu Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom; z Antoniówki, Rajca Szlacheckiego, z Jedlni-Letnisko z ul. Kolejowej, z Sadkowa do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska 2, 26-600 Radom; z Groszowic, z Cudnowa do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących, ul. Struga 86, 26-600 Radom; z Jedlni-Letnisko z ul. Słonecznej do XI LO ul. 11Listopada , 26-600 Radom, z Rajca Poduchownego, z Jedlni-letnisko z ul. Piotrowickiej do Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ul. Wernera 6 , 26-600 Radom; z Aleksandrowa, z Jedlni-Letnisko z ul. Żytniej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Słoneczna 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko; z Kolonki, z Jedlni-Letnisko z ul. Wojciechowskiego i ul. Radomskiej, z Groszowic na Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Leśna 3, 26-670 Pionki; z Groszowic, z Jedlni-Letnisko z ul. Cichej do Zespołu Szkół Specjalnych ul. Armii Ludowej 1a, 26-600 Radom ; z Rajca Szlacheckiego, z Gzowic do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka ul. Al. Grzecznarowskiego 15, 26-600 Radom; z Sadkowa do Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wośnicka 125 C,26-600 Radom, z Lasowic do Publicznego Gimnazjum Nr 8 ul. Piastowska 17, 26-600 Radom; z Sadkowa do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Śniadeckich w Pionkach. Godziny przejazdów (dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej zgodnie z ustalonym planem lekcji. Wykonawca powinien dysponować pojazdem wyposażonym w min. 25 miejsc siedzących lub więcej opisanych w dowodzie rejestracyjnym przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych w tym kilku poruszających się wózkami inwalidzkimi tj. pojazdem, który spełnia wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim (specjalistyczna winda lub platforma) posiadający umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu wraz z opieką. Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu oraz zapewni ubranie i rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej. Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania ( dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy). Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Osoba pełniąca funkcje opiekuna musi posiadać przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy medycznej. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdu realizujących zamówieniem, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego). 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Ilość bezpłatnych kilometrów

40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Pobierz

Ogłosznie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a

Załącznik nr 4b

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7data wytworzenia2016-12-08
data udostępnienia2016-12-08
sporządzone przezReferat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Środków Unijnych
opublikowane przezGrzegorz Balcerowski
data wykonania2016-12-08
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@